میزبانی ویندوز 2012

هاست 500MB
VPS-XL3-V2

سرور مجازی ( بدون مدیریت ) با
30/ رنج

  • مشخصات زیر
  • 4GB Ram
  • 3 core CPU
  • 30GB HD