یافتن محصولات و سرویس ها

Nikan PKG S - 500 MB
ریال2,700,000 سالانهNikan PKG M - 1024 MB
ریال4,400,000 سالانهNikan PKG L - 2048 MB
ریال7,200,000 سالانهNikan PKG L - 3072 MB
ریال8,700,000 سالانهNikan PKG L2 - 4096 MB
ریال11,000,000 سالانهNikan PKG L - 5120 MB
ریال12,280,000 سالانهNikan Main EL - 6144 MB
ریال14,480,000 سالانهNikan Main EL - 10000 MB
ریال21,600,000 سالانهNikan PKG XL 15360 MB
ریال26,500,000 سالانه